Logo PReT - vergroot-NEWSDETAIL_00

Platform voor Recreatie en Toerisme Alphen aan den Rijn - Rapport Biodiversiteit en Duurzaam toerisme in Groene Hart

Voor het Platform voor Recreatie en Toerisme Alpen aan den Rijn (PReT) heeft TheRockGroup een verkennend onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige rol van biodiversiteit en duurzaam toerisme in de Rijn en Veenstreek. De bevindingen van het onderzoek zijn, samen met onze adviezen over hoe biodiversiteit en duurzaam toerisme te bevorderen en te verankeren in deze streek, gepresenteerd in een rapport. De oplevering van dit rapport viel samen met de afrondende fase van de herijking van de toekomstvisie van PReT, en had als doel te ondersteunen met de vraag hoe duurzaamheid in het algemeen, en biodiversiteit in het bijzonder kan worden meegenomen in de herijkte toekomstvisie van PReT. Mede dankzij ons onderzoek zijn de onderwerpen duurzaamheid en biodiversiteit nu geborgd in de Toekomstvisie en Actieagenda PReT 2020-2025 binnen de Actielijn Tuin van het Groene Hart. Het sterker inzetten op duurzaamheid en biodiversiteit in de landelijke profilering van de regio is hierin een speerpuntproject. 

Context

In Alphen aan den Rijn is in 2015 Platform Recreatie en Toerisme, kortgezegd PReT opgericht. PReT adviseert de (lokale) overheid bij het implementeren van een krachtige en evenwichtige toeristische structuur. Daarnaast wil PReT op korte termijn Alphen aan den Rijn e.o. landelijk en binnen het Groene Hart meer positioneren door actieve bevordering van de toeristische organisatie. PReT ambieert het verder ontwikkelen van meer verbindende verhalen, stimuleert een betere gastenservice en betrekt sterke, commerciële organisaties in het (inter)nationaal toerisme.

Met de herijking van de toekomstvisie van PReT kwam de vraag hoe duurzaamheid in het algemeen, en biodiversiteit in het bijzonder kan worden meegenomen in de herijkte toekomstvisie. 

Toekomstvisie en actie-agenda PReT 2020-2025
Toekomstvisie en actie-agenda PReT 2020-2025

Ons Werk

TheRockGroup heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige rol van biodiversiteit en duurzaam toerisme in de Rijn en Veenstreek. Dit onderzoek had als doel advies te geven ter ondersteuning in het herijkingsprocess van de toekomstvisie van PReT.

Ons onderzoek bestond uit meerdere aspecten:

  • Deskresearch naar de verschillende definities van duurzaam en biodiversiteits bevorderlijk toerisme
  • Deskresearch naar wat er al gedaan wordt binnen de Rijn en Veenstreek om duurzaam en biodiversiteits bevorderend toerisme te bevorderen
  • Een steekproefsgewijze scan onder de PReT leden: in hoeverre zijn duurzaamheid en biodiversiteit geborgd binnen de ondernemingen van de PReT leden? En communiceren de leden hier ook over?
  • Advies over hoe duurzaamheid en biodiversiteit binnen PReT geborgd en benut kan worden

Voor de scan keken wij alleen naar de openbaar aanwezige informatie (aangeboden op de bedrijfswebsite) over duurzaamheid en biodiversiteit van de PReT leden. Uit de scan bleek dat duurzaamheid en biodiversiteit vaak wel geïntegreerd zijn binnen het aanbod en de ondernemingen van de PReT leden, maar nog niet altijd als zodanig herkend en gecommuniceerd worden. Hier is nog veel winst te halen voor PReT, aangezien duurzaamheid en biodiversiteit belangrijke toeristische selling points zijn. PReT herkent dit beeld en heeft ons advies om duurzaamheid en biodiversiteit te borgen in de herijkte toekomstvisie overgenomen.